Valde

Valde

Biedrības “Latvijas šinšillu audzētāju asociācija” izpildinstitūcija ir valde, kuru vēl uz 3 gadiem biedru kopsapulcē. LSAA valde sastāv no trīs valdes locekļiem.

  Valdes funkcijas

  • no biedru vidus ievēl valdes priekšsēdētāju;
  • organizē kopsapulces lēmumu izpildi;
  • pārzina LSAA līdzekļu racionālu izlietošanu;
  • nosaka darba samaksas lielumu algotajiem darbiniekiem un pakalpojumu sniedzējiem, ievērojot LSAA finansiālās iespējas;
  • organizē LSAA biedru reģistrāciju un uzskaiti;
  • akceptē noslēgtos līgumus un citus darba dokumentus;
  • lemj par LSAA dalību citās sabiedriskajās organizācijās un par citiem jautājumiem, kas nav biedru kopsapulces kompetencē.

  Valdes sastāvs

  • Ilvija Jakovina
  • Liene Ventere
  • Santa Grēve-Sugako

  Struktūra

  Biedru kopsapulce

  Valde

  Valdes priekšsēdētājs